แบบฟอร์มทั้งหมด

(Excel Form) ใบเบิกเงินได้ ++ (for BU Head)                                                                                            ดาวน์โหลด version4     |    For HR v.1 

(Excel Form) ใบเงินหัก -- (for BU Head)                                                                                                    ดาวน์โหลด version4

(Printed PDF Form) แบบฟอร์มการคืนสินค้า                                                                                              ดาวน์โหลด version 2

(Printed Form) แบบฟอร์มกรอกข้อมูลลูกค้า                                                                                               ดาวน์โหลด

(PPT Form) Template สรุปงาน Event                                                                                                         ดาวน์โหลด

(Printed PDF Form) แบบฟอร์ม ส่งเคลมสินค้า                                                                                            ดาวน์โหลด

(Printed PDF Form) หนังสือขอยืมสินค้า                                                                                                      ดาวน์โหลด version 1

(Printed PDF Form) ใบสำคัญรับเงิน                                                                                                             ดาวน์โหลด version 1

FORM HR

(Printed PDF Form) บันทึกความประพฤติ/เหตุการ (for ผจก สาขา)                                                       ดาวน์โหลด version1

(Printed PDF Form) บันทึกการทำเวร (for ผจก สาขา)                                                                             ดาวน์โหลด version1

(Printed PDF Form) เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (for พนักงาน)                                                           ดาวน์โหลด version1

(Printed PDF Form) ใบประเมินการทดลองงาน (for BU Head)                                                               ดาวน์โหลด version1

(Google Doc) ใบประเมินพนักงานประจำปี (for BU Head)                                                                         ดาวน์โหลด version1

(Printed PDF Form) ใบขออนุมัติพนักงาน Part time (for BU Head                                                   ดาวน์โหลด version1

(Printed PDF Form) Individual Monthly Target (for พนักงาน)                                                          ดาวน์โหลด version1

(Printed PDF Form) เอกสารขออนุมัติทำลา (for พนักงาน)                                                                      ดาวน์โหลด version1