Bonus

ปัจจัยที่นำมาคำนวน Bonus
1. Performance รายเดือนตลอด 12 เดือน
2. คะแนนจิตพิสัย ทั้ง 2 รอบ ครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลัง
3. จำนวนวันลา กิจ ป่วย ไม่รับค่าจ้าง (ส่วนที่ไม่ใช่ชดเชย CTO)
4. จำนวนวัน และจำนวนชั่วโมงการมาสาย
5. จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมทั้งหมด