ประกันชีวิตและความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง                                                                                          จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ทุนประกัน                                                                                                                                                     100,000

เสียชีวิต                                                                                                                                                        100,000

สูญเสียอวัยวะทั้งสองข้าง                                                                                                                              100,000

สูญเสียสายตาทังสองข้าง                                                                                                                             100,000

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง                                                                                                                                 100,000

เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม หรือ ทำร้ายร่างกาย                                                                                          100,000

เสียชีวิตจากการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์                                                                                          50,000

สูญเสียอวัยวะทั้งสองข้าง จากการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์                                                               50,000

สูญเสียสายตาทังสองข้าง จากการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์                                                              50,000

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์                                                                  50,000

สูญเสียมือหนึ่งข้าง และเท้าหนึ่งข้่าง                                                                                                             100,000

สูญเสียมือหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้่าง                                                                                                        100,000

สูญเสียเท้าหนึ่งข้าง และเท้าหนึ่งข้่าง                                                                                                           100,000

สูญเสียมือหนึ่งข้าง                                                                                                                                         60,000

สูญเสียเท้าหนึ่งข้าง                                                                                                                                        60,000

สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง                                                                                                                                   60,000