Email Request

Email @speedcom.co.th ประกอบด้วย 2 ประเภท
1. Group Email
เป็น Email ที่ใช้รับอย่างเดียว และจะถูกส่งต่อไปยังสมาชิกใน Group
(ไม่เสียค่า License)

2. Email จริง
ใช้รับส่ง และเข้าไฟล์ต่างๆ รวมถึงการมีพื้นที่ใน Google Drive
อาจจะใช้เป็นชื่อบุคคล (กรณีใช้คนเดียว) หรือชื่อตำแหน่งของทีม (ในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนมือคนใช้ด้วยเมลเดิม หรือใช้ร่วมกันหลายคน) เช่น account1@speedcom.co.th, ga1@speedcom.co.th

หลักการตั้งชื่อ
กรณีชื่อบุคคล: [ชื่อจริง]@speedcom.co.th
กรณีชื่อจริงซ้ำกัน: [ชื่อจริง].[ตัวหนังสือตัวแรกของนามสกุล]@speedcom.co.th
กรณี Email: [ชื่อตำแน่ง][ตัวเลข ไม่มี0 ด้านหน้า]_[team]@speedcom.co.th 
เช่น admin1_online@ marketing1_online@

TIPS! โดยส่วนมาก
[ชื่อตำแหน่ง]_[team]@speedcom.co.th มักเป็น Group Email
[ชื่อตำแน่ง][ตัวเลข ไม่มี0 ด้านหน้า]_[team]@speedcom.co.th >> มักเป็น Email จริง ที่รับเมลจาก Group Email ด้านบน

การ Request ขอ Email
สามารถส่ง Email มาขอได้ที่ hr@speedcom.co.th พร้อมแจ้งรายละเอียดดังนี้
1. Email จริง หรือ Group Email (รบกวนแจ้งสมาชิกที่ต้องการให้อยู่ใน Group ด้วย)
2. ชื่อจริง ภาษาอังกฤษ
3. นามสกุล ภาษาอังกฤษ
4. ชื่อเล่น ภาษาอังกฤษ
5. ตำแหน่ง และแผนกที่สังกัด
6. ในกรณีที่ต้องการ Email ที่ไม่ใช่ชื่อคน กรุณาระบุชื่อ Email ที่ต้องการ (อย่าลืมอ่านการตั้งชื่อด้านบน)