(ฟอร์ม)เบิกเงิน

ค่าเดินทาง/ ค่า commission/ ค่าใช้จ่ายอื่นๆกฎระเบียบการเบิกค่าใช้จ่าย
  • ส่งแบบฟอร์มไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน
  • ต้องมีบิลหรือใบเสร็จแนบมาด้วย

      เบิกแบบที่ 1
            เบิกตามจริง

      เบิกแบบที่ 2
            เบิกตามอัตตราที่บริษัทกำหนด
                    - รถยนต์ 5/km
                    - รถจักรยานยนต์ 3/km (base on Google Map)

      **ประเภทการเบิกขึ้นอยู่กับ Team