ฝาก

เบี้ยขยันในกรณี ไม่ขาด ไม่ลา และไม่มาสาย

        บริษัทฯ ร่วมส่งเสริมพนักงานที่มีความรับผิดชอบและทุ่มเทต่อองค์กร โดยบริษัทฯ ขอมอบสวัสดิการเบี้ยขยันให้แก่พนักงาน 
        ที่ขยันขันแข็ง มาทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ขาด ไม่ลา และไม่มาสาย

เงื่อนไข
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของมูลค่าหรือของรางวัลตามสมควร
Comments