หมายเหตุ: ปฎิทินวันหยุดประจำปี 2021 ฉบับแก้ไข 13/8/2021


หมายเหตุ: * วันที่  27 กรกฎาคม และ 5 ธันวาคม 2018 เป็นวันหยุดเฉพาะของพนักงานที่หยุด วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
วันที่ 14 และ 15 เมษายน เป็นวันหยุดเฉพาะของพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานที่หยุด วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

หมายเหตุ: * วันที่ 3 มกราคม เป็นวันหยุดเฉพาะของพนักงานหน้าร้านเท่านั้น เนื่องจากพนักงานหน้าร้านไม่ได้หยุดในสัปดาห์แรกของช่วงปีใหม่
                                                                        ** วันที่ 5 ธ.ค. 17 เป็นวันหยุดเฉพาะของพนักงาน Commercial เท่านั้น พนักงาน Retail Group จะไม่หยุด 5 ธ.ค. 17 แต่จะหยุด 31 ธ.ค. 17 แทน
 *** วันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม