บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้

กฏระเบียบ และข้อตกลงการทำงานของพนักงานในกลุ่มบริษัท
(และแยกตาม BU หน่วยงาน หรือ Team ด้านล่าง)


ระเบียบการลา

กฏการลา.pptx    กฎระเบียบอื่นๆ
          เงินเดือนและการตัดรอบ
      1. ตัดรอบเดือนการทำงานทุกๆ วันที่ 26-25 ของเดือนถัดไป
           1.1 เงินที่ทำเบิกในระบบ ต้องเบิกก่อน วันที่ 25 เวลา 23.59 (และหัวหน้าจะต้องอนุมัติก่อนวันที่ 26 เวลา 15.00) สำหรับการทำจ่ายวันรอบเดือนเดียวกันวันสุดท้ายของเดือน
      2. เงินเดือนพนักงาน จะเข้าในบัญชีโดยอัตโนมัติ ทุกวันสุดท้ายของเดือน ก่อน 23.59 (ช่วงเวลาขึ้นอยู่กับระบบธนาคาร) และ slip จะสามารถเข้าดูในระบบได้ในวันถัดไป
      3. เงินค่า Part time จะถูกทำจ่ายภายใน 7 วันหลังจากได้รับอนุมัติครบทุกขั้นตอน (updated 27/7/19)
         ** บริษัทจะมีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนทุกๆ สิ้นปีปฏิทิน หรือกลางปีในกรณีพิเศษ หรือกรณีคนที่สิ้นปีไม่ครบรอบ
          การกระทำทีถือว่าทุจริต
      4. ห้ามนำเงินของบริษัทไปใช้ส่วนตัวทุกกรณี
      5. ห้ามเก็บเงินค่า Service ลูกค้าเพิ่มนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด (ในกรณีลูกค้าให้ tips สามารถรับได้และให้รายงานหัวหน้าให้ชัดเจน)                                    
      6. พนักงานไม่สามารถ รับจ้างทำงานให้บุคคลอื่นในช่วงเวลางาน นอกเหนือจากงานที่บริษัทกำหนด 
      7.   ห้ามพนักงานประกอบกิจการ หรือรับจ้างทำงานอื่น ที่ทับซ้อนกับธุรกิจของบริษัท หรือเป็นคู่แข่งบริษัท
            6.1 ห้ามใช้เวลางานทำธุรกิจส่วนตัวเพื่อหารายได้เสริม หรือผลประโยชน์ส่วนตัว
            6.2 ห้ามแอบอ้างชื่อในนามบริษัทเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือทำให้เข้าใจผิด
            6.3 ห้ามรับเงินโดยตรงจากลูกค้า หรือ Supplier เข้า หรือ ผ่านบัญชีส่วนตัวก่อน กล่าวคือเงินสด และเงินโอน ต้องตรงเข้า Cashier บริษัทเท่านั้น
          ** ในกรณีผิดระเบียบหมวดนี้บริษัทสามารถ พิจารณาพ้นสภาพทันที** ได้โดยไม่ตักเตือน และดำเนินคดีตามกฏหมาย
          ** เหตุการณ์ไหนที่ไม่มีในคู่มือ และไม่มั่นใจว่าเข้าข่ายทุจริต ขอให้ถามหัวหน้างาน หรือ สอบถาม HR หรือสอบถาม คุณพิชญ์ 0897975888 ได้โดยตรง
          ส่วนวินัยและระเบียบการทำงาน
      8.  หากเกิดเหตุที่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะด้วยความประมาทหรือความตั้งใจก็ตาม พนักงานจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาจ้างพนักงาน
      9.  บริษัทมีสิทธิ์ที่จะตักเตือน ลงโทษ หรือเชิญออกตามสมควร หากพนักงานทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
    10.  บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง โยกย้ายหน้าที่ สถานที่ และวันทำงานปกติของพนักงาน ได้ตามความเหมาะสม
    12.  บริษัทกำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคน ต้องทดลองงาน 90 วัน หรือ 3 เดือน จนถึง 119 วัน หรือ 4 เดือน ก่อนที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ และบริษัทมีสิทธิ์ต่อระยะเวลาในการทดลองงานเพิ่ม หากพนักงานทำผลงานไม่ผ่าน                                                             เกณฑ์
    13.  พนักงานจะมีสิทธิ์ทำประกันสังคม ต่อเมื่อผ่านการทดลองงานตามเกณฑ์ของบริษัทแล้ว
           ส่วนค่าปรับและบทลงโทษ                                          
    14. ในกรณีขาดงาน พนักงานจะถูกหักค่าแรง 1.5 เท่าของเงินเดือนเฉลี่ยรายวัน และจะถูกตักเตือน ด้วยวาจา จดหมาย และถูกเชิญออกโดยไม่ได้รับเงินชดเชย ตามลำดับ
            * ในกรีณีขาดงานเกิน 3 วัน บริษัทมีสิทธิที่จะเชิญออกได้ทันทีโดยไม่มีการตักเตือน หรือชดเชยใดๆ
    15. ในกรณีที่ระบบ EZY HR ไม่แสดงการตอกบัตรเข้า หรือ ออก หรือ ทั้งเข้าและออก ทางบริษัทจะถือว่าพนักงานขาดงาน และจะถูกหักค่าแรง 1.5 เท่าของเงินเดือนเฉลี่ยรายวัน
            **พนักงานมีหน้าที่ตรวจสอบเวลาเข้าออกของตนเอง ก่อนวันที่ 25 และบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
            ***ผู้จัดการสาขาที่มีเครื่อง Scan นิ้วอยู่ จะต้องรับผิดชอบดูแลให้อุปกรณ์ เชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา
            *** คำแนะนำ1 ในกรณีที่ระบบมีปัญหา หรือ ออกไปทำงานนอกสถานที่ พนักงานสามารถ "ขอทำงานนอกสถาน" ที่กับหัวหน้า เพื่อเติมเวลาทำงานให้เต็มได้
            *** คำแนะนำ2 สำหรับพนักงานที่ลืมตอกบัตรเข้า/ ออก ให้ส่งเอกสารที่เป็นการเป็นยืนยันจากหัวหน้างาน ว่ามาทำงานจริง เป็นลายลักษณ์อักษร "ดาวโหลด เอกสารยืนยันการทำงาน" และหลักฐานการมาทำงานให้ชัดเจน
                                      รวมถึงจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามด้านล่าง

           สิทธิ์การลา 
             ลา(หยุด) นักขัตฤกษ์ ตามประกาศหยุดประจำปีของบริษัท ฯ 
             ลากิจ 3 วัน *
             ลาป่วยไม่เกินปีละ 30 วัน *
             ลาแต่งงาน 3 วัน 
             ลาไปงานศพ (บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร) 
             ลาไม่รับค่าจ้าง 10 วัน *
             ลาพักร้อน 6 วัน 
             ลาคลอด 98 วัน 
           เงื่อนไข การทำลาในระบบที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้  "ระเบียบการลา" จะต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้บังคับบัญชาก่อนการทำลาทุกครั้ง (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)
           *การลากิจ ลาป่วย และลาไม่รับค่าจ้างปกติ (แบบไม่ชดเชย CTO) จะมีผลต่อการนำมาคิดคะแนนประเมิน
           การลาหยุดชดเชยนักขัตฤกษ์ และลาพักร้อนสามารถลาได้เต็มที่ตามสิทธิ์ และจะคืนเป็นเงินเมื่อไม่ได้ใช้สิ้นเดือนถัดไป และต้นปีถัดไปตามลำดับ

           การลาออก 
    1.  หากต้องการลาออกจากบริษัท จะต้องยื่นหนังสือ เพื่อแจ้งให้บริษัททราบ และแจ้งหัวหน้างานให้ทราบอย่างน้อย 30 วัน ล่วงหน้า (วันแจ้งจะมีผลก็ต่อเมื่อหัวหน้างานอนุมัติ ไม่ใช่วันที่กรอกฟอร์ม)
    *พนักงานที่ออกแบบผิดระเบียบ ไม่แจ้งล่วงหน้า หรือทุจริต จะไม่ได้รับเงินประกันคืน และไม่ได้ผลประโยชน์วันลาใดๆในปีนั้นๆ
    ในกรณีออกแบบถูกกฏระเบียบ (ตามข้อต่อๆไปด้านล่าง)
    2.  ในกรณีที่พนักงานลาออก เงินเดือน เดือนสุดท้าย จะถูกจ่ายล่าช้า 1-31 วัน และจะแสดงในสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ายว่า "HOLD FOR AUDIT" สำหรับเงินเดือน
    3. พนักงานต้องเคลียงานที่ค้างทั้งหมด และส่งมอบให้หัวหน้างานให้เสร็จ 100% ก่อนวันทำงานวันสุดท้าย
    4. เงินประกันตนเองจะคืน 30 วันภายหลังวันทำงานวันสุดท้าย และได้รับงานยืนยันจากแผนกว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น (อาจจะใช้เวลามากกว่า 30 วันในกรณีติดปัญหาค้าง)
    5. พนักงานมีสิทธิ์ใช้วันลาต่างๆ แบบเฉลี่ยในปีนั้นๆ (พักร้อนถ้าไม่ใช้จะคืนเป็นเงินแบบเฉลี่ยเช่นเดียวกัน) ยกเว้นวันลาแบบชดเชยนักขัตฤกษ์จะคิดโควต้าเป็นเดือนๆ และถ้าเดือนสุดท้ายทำงานไม่เต็มเดือนจะไม่ได้โควต้าของเดือนนั้น
    *HR จะคำนวนจ่ายคืนพร้อมเงืนประกันตนเอง

        ค่าธรรมเนียมการดำเนินการด้านบุคคล (HR Admin Fee)
       1. สำหรับพนักงานที่ลืมลงเวลาทำงาน HR จะมีการลงเวลาแบบ Manual ให้ในระบบ   100.- บาท / วัน
           (เฉพาะที่ได้รับการยืนยันจากหัวหน้างาน และหลักฐานเป็นเอกสารยืนยันเวลาทำงาน)    
       2. ค่าออกบัตรพนักงานใหม่ในกรณีบัตรหาย
            2.1 สำหรับบัตรที่ไม่มี RFID (สาย+ซองใส่บัตร+บัตร)                                            100.- บาท
            2.2 สำหรับบัตรที่มี RFID (สาย+ซองใส่บัตร+บัตร+RFID ที่ scan เข้าประตู)          200.- บาท
            2.3 ในกรณีบัตรชำรุด พนักงานสามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้                                   ไม่เสียค่าใช้จ่าย
       3. ค่าธรรมเนียมการ Manual กรอกระบบอื่นๆ เริ่มต้น 50 บาท ถึง 200 บาท


    Store (O2O)
 1. ทุกสาขาจะต้องนับ Stock ส่งทุกเดือนก่อนวันที่ 25 ตามความเป็นจริง โดยที่เอกสารตัวจริง - เอกสารแนบ จะต้องถึงสำนักงานใหญ่ ภายในวันที่ 25 ของเดือน ยกเว้น สาขาต่างจังหวัด ภายในวันสุดท้ายของเดือน 
  - ในกรณีที่ Audit ตรวจเจอการส่ง Stock ไม่ตรง - ผู้จัดการสาขาหรือตัวแทนสาขา โดนปรับตามกฎ และทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบของหาย
  1.1 แบบฟอร์มรายการตรวจนับสินค้า ส่งไฟล์ภายในวันที่ 23 ของเดือน ตัวจริง - เอกสารแนบ ไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน [หากไม่มีการนำส่ง สาขานั้น ๆ จะมีการ hold เงินเดือน จนกว่าจะเคลียร์ เรียบร้อย]
  1.2 แบบฟอร์ม Target ยอดของวันที่ 1 - 31 ของเดือนส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป [ถึงแม้ว่าจะไม่ถึง Target ที่ตั้งก็ตาม]
  1.3 แบบฟอร์ม ค่าคอมรายตัว ส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
  1.4 แบบฟอร์ม สินค้าที่ลูกค้าสนใจ ส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป [ข้อมูลในฟอร์มนี้จะถูกนำส่งไปให้ PM ที่รับผิดชอบสาขานั้น ๆ ทำงานต่อ] 
  แบบฟอร์มทุกรายการ ต้องมีการส่งกลับมาที่สำนักงานใหญ่ภายในวันที่กำหนด ถึงแม้ขะไม่ถึงเกณฑ์กำหนดก็ตาม
  หากไม่ส่งแบบฟอร์ม ตามข้อ 1.2 - 1.4 จะมีการบันทึกพฤติกรรมและอาจจะได้รับใบเตือน ของผู้จัดการหรือตัวแทนสาขานั้น  ๆ 

 2. โอนสินค้าออกจากสาขาด้วยผู้จัดการหรือตัวแทนสาขา กรณีพนักงานขาย หรือ PC ทำโอนต้องมีผู้จัดการรับทราบ หรือ พยานอย่างน้อย 2 คน
  เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน ให้หัวหน้างานที่มีวุฒิภาวะร่วมอนุมัติและรับผิดชอบ
  - ในกรณีที่ผิดเงื่อนไข ปรับ 100 บาท/ การโอน
  สินค้าที่โอนไม่ใช่ เพื่อขาย Comment เหตุผลการโอนทุกครั้ง
  - โอนสินค้าโดยไม่มีการบันทึกข้อมูลในระบบผิดเงื่อนไข ปรับ 100 - 200 บาท/การโอน (แล้วแต่กรณี)
  หลาย ๆ ครั้ง จำเป็นต้องมีการเรียกดูในกรณีที่มีปัญหาหรือจำไม่ได้ 
  2.1 การบันทึกค่าใช้จ่าย ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ปรับ 100 - 200 บาท (แล้วแต่กรณี) โดยการบันทึกที่ถูกต้องจะต้องประกอบด้วย [วันที่,รายละเอียด,ราคา,อนุมัติโดย,สถานะ,Cost Center, Department, Comment, เอกสารอ้างอิง] 
  ค่าใช้จ่ายถูกนำไปคำนวนต่อไม่ได้

 3. การรับสินค้า สาขาปลายทางต้องรับสินค้าเข้าภายใน 1- 4 วัน (1 วันสำหรับตึกเดียวกัน และไม่เกิน 4 วันสำหรับต่างสถานที่) ผู้รับสินค้าต้องตรวจนับและเซ็นเอกสารรับสินค้าจากผู้จัดส่งทุกครั้งหากไม่ครบตามจำนวนใบส่งของให้ทักท้วง (ถ้าเซ็นรับไปถือว่าของ
  ครบตามจำนวนการจัดส่ง)
  ทำให้สินค้าติด Aging ป้องกันการทุจริต เพือ่ตรวจสอบของหายระหว่างขนส่ง

 4. การแก้ไขบิลต้อง Comment เหตุผลโดยละเอียดทุกครั้งและ/หรือแจ้ง Audit 
  หลาย ๆ ครั้ง จำเป็นต้องมีการเรียกดูในกรณีที่มีปัญหาหรือจำไม่ได้ 

 5. การยกเลิกบิลต้อง Print บิลเก่าเก็บไว้พร้อมเขียนเหตุผล 
  เพื่อเป็นหลักฐานกับ Audit ในการตรวจสอบ [ข้อ 4-5]
    
  - หากไม่ปฏิบัติตาม ปรับ 100 - 200 บาท/บิล

 6. การจองสินค้าแต่ละหน้าร้าน ถ้าลูกค้าไม่ได้ชำระเงินจองหน้าร้านสามารถล็อกสินค้าไว้ได้เพียง 7 วัน หากมีการมัดจำไม่ต่ำกว่า 10 % ของสินค้าที่จอง สามารถจองสินค้าได้ไม่เกิน 30 วัน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และไม่เกิดประโยชน์ 
  เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสต๊อกสินค้าขายได้อย่างมีคุณภาพ ไม่เสียโอกาสทางการขาย 
  - หากผิดเงื่อนไข ปรับ 100 - 200 บาท/รายการสั่งซื้อ

 7. พนักงานสาขาต้องบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงระบบ เช่น การขาย การรับเงินมัดจำ การเคลมสินค้าในกรณีที่ลูกค้ากลับมาหลังการขาย หรือการติดต่อต่าง ๆ ของลูกค้า
  - การขายสินค้า การบริการทุกครั้งต้อง Comment ID ผู้ขาย เช่น 111 
  - กรณีลูกค้า ส่งของมาเพื่อเคลม สาขาต้องทำเป็นของเสีย กรอกอาการ ให้เรียบร้อยลง Comment ในระบบ ITEC แล้วปริ้นออกมาติดที่ตัวสินค้า 
  เพราะบริษัท จะเก็บข้อมูลเพื่อประเมินพนักงานขาย - ทีม Service เพื่อวัด Performance การทำงานส่งผลเกี่ยวเนื่อง การปรับเงินเดือน ปรับตำแหน่ง
   
  - ถ้าไม่ใส่ก็ไม่นับ Performance ไม่ขึ้นตำแหน่ง ไม่ปรับเงินเดือน 

 8. กรณีที่มีการซื้อของเข้าผิด ทำระบบผิด 
  - สาขาตรวจพบเอง มีค่าปรับ 50 บาท / รายการ 
  - ส่วนกลางตรวจพบ มีค่าปรับ 100 บาท / รายการ

 9. กรณีที่มีสินค้าหาย สาขามีความจำเป็นต้องแจ้งมาที่ส่วนกลางเพื่อดำเนินการไม่อนุญาตให้สาขากระทำโดยพละการ
  - หักเงินราคาทุน หลัง Vat ไม่กระทบ GP
  - ข้อมูลไม่คลาดเคลื่อน 
  - ไม่แสดงตัวแดงที่สาขาต่ำกว่าราคาขาย

  - หากตรวจสอบพบ มีค่าปรับ 100 บาท

 10. ของใช้ของสาขา หรือคาดว่าจะใช้ส่วนตัว(รวมไปถึงกรณีซื้อแบบผ่อน) ทุกชิ้นต้องไม่มีคงค้างอยู่ใน Stock 
  - หากยังคงค้างอยู่ในระบบจะมี ค่าปรับ 100 บาท / 1 รายการ

 11. การส่งสินค้าเคลม สาขาก่อนส่งสินค้าเคลมที่เป็นของร้านจะต้องทำการเปลี่ยนสินค้าดีเป็นสินค้าเสียในระบบก่อนแล้วจึงโอนสินค้านั้น ๆ มายังแผนก Service
  หากสาขาใดส่งสินค้าเคลมที่เป็นของร้านมาโดยไม่ทำให้เป็นสินค้าเสีย และไม่ Comment อาการอย่างละเอียดตามขั้นตอน โดยถ้าทำผิดกฎ จะมีการแจ้งกล่าวตักเตือนผ่านทางผู้จัดการสาขารวมถึงมีการบันทึกพฤติกรรม หรือโดนใบเตือน แล้วแต่กรณี
  ทำการหักเงินสาขา 100 บาท / รายการ

 12. การ Report สถานการณ์(ของวันก่อนหน้า) ทุกสาขาต้องรายงานก่อน 11.30 น. และหรือเหตุการณ์ไม่ปกติเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและพร้อมรับมือเพือ่หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน - ทุกวันก่อนปิดร้าน ทุกสาขาจะต้องมีการส่งยอดขายรายวันใน
   "Store ส่งยอดทุกเย็น" และถ่ายรูป ลงในกรุ๊ปไลน์ "Speed Family O2O"

  เพื่อเป็นการรายงานยอดขายประจำวัน ให้กับทุกคนที่อยู่ในกรุ๊ปรู้เหตุการณ์ เพือ่สร้างวัฒนธรรมในการสื่อสาร 
  - หากสาขาใดไม่มีการส่งยอดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ปรับ 100 บาท / ครั้ง

 13. ของใช้ในสาขาทุกชิ้นที่ไม่ได้มีไว้เพื่อขาย ต้องถูกลงบันทึก Asset ของบริษัท 
  เพื่อให้การตรวจสอบของสต๊อกสินค้าเพื่อขาย และสต๊อกของใช้ตรงกัน 
  - หากตรวจสอบพบ มีค่าปรับ 
  100 บาท / 1 รายการ

 14. การบันทึกข้อมูลลูกค้า ลงในระบบ ต้องลงให้ถูกต้องและแยกประเภทชัดเจน ทั้งบุคคล และ นิติบุคคล 
  เพื่อให้สามารถเรียกดูและนำข้อมูลมาใช้ต่อได้ 
  - หากบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง มีค่าปรับ 50 - 100 บาท (แล้วแต่กรณี) 

  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสาขา/พื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ 

 15. ผู้จัดการ หรือตัวแทนสาขา ต้องตรวจกระเป๋าพนักงานก่อนเข้างาน และหลังเลิกงานทุกครั้ง รวมถึงการจัดที่เก็บกระเป๋าไว้อย่างชัดเจน
  เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสไม่มีการกระทำการทุจริตใด ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของทีม
  - หาก Audit มีการสุ่มตรวจดู ไม่ว่าจะทางตรงหรือจากกล้องวงจรปิด ว่ามีการหละหลวม ผู้จัดการจะถูกพิจารณาโทษ เช่น หักค่าคอมมิชชั่น หักจากโบนัส หรือพิจารณาตำแหน่งที่เป็นอยู่  

 16. การรักษาความสะอาดให้ไม่มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรก รวมถึงทก ๆ สินค้าในร้าน 
  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะเข้ามาหยิบจับหรือเข้าชมสินค้า และเป็นการนอมรักษาสินค้าภายในร้านให้ลูกค้ากลับมา 

 17. อาหารควรเก็บหลังร้านหรือที่ ๆ เหมาะสม (ไม่ควรวางบนชั้นวางสินค้า) 
  เพื่อเป็นระเบียบในเรื่องบรรยากาศโดยรวมของร้าน ป้องกันการหกเลอะเทอะอาจทำให้สินค้าในร้านเสียหายได้ 
  - หากพบเจอข้อ 15 - 16 ตักเตือน 3 ครั้งต่อเดือน และปรับ 100 บาท ในครั้ง ต่อ ๆ ไป 

 18. การแต่งกายควรสุภาพ เช่น ไม่สวมรองเท้าแตะ และห้อยบัตรพนักงาน สวมใส่ยูนิฟอร์มของบริษัท ฯ ขณะปฏิบัติหน้าที่ 
  เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการที่จะเข้ามาสอบถามข้อมูลสินค้า 
  - หากพบเจอตักเตือน 3 ครั้งต่อเดือน และปรับ 100 บาท ในครั้ง ต่อ ๆ ไป 

 19. การใช้เครื่องมือสื่อสาร โดยทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทำงานพนักงานควรตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ไม่ควรใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
  - ไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพือ่เป้นประโยชน์ของตนเอง ทั้งในและนอกเวลางาน(ไม่ให้เล่นเกมส์หรือดูเน็ตอะไรบนเครื่อง Demo คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค ทั้งนี้ คือเปิดทิ้งไว้เฉย ๆ เพื่อให้จอรันไปได้แต่ห้ามนั่งดู นั่งเล่น)
  - คุยสนทนาผ่านเครื่องมือสื่อสาร / เล่นเกมส์ / ค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต/ เช็คอีเมล/ส่งข้อความตัวอักษร/ดูทีวี หรือ YouTube ออนไลน์ 
  - พนักงานมีสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่และไมได้อยู่ในพิ้นที่ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ห้องพักพนักงาน หรือ ห้องอาหาร 

 20. ห้ามเปิดเผยข้อมูลยอดขายแก่บุคคลภายนอกหากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล กรุณาแจ้งมาที่ส่วนกลางเพื่อดำเนินการ 
  - เนื่องจากเป๋นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความลับทางการค้า การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ 

 21. ผู้จัดการสาขาหรือตัวแทน ต้องเช็คเมล เป็นประจำ 
  - กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสาร ต้องแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องและไปในทิศทางเดียวกัน 

 22. รอบการขนส่ง : ทุกการขอสินค้าระหว่างสาขา สาขาที่ขอของรับผิดชอบ 
  - หากถึงวันกำหนดรอบรถเข้าสาขาหากไม่มีรายการส่งสินค้าเข้าไป รถจะไม่ได้เข้าหากทางสาขาต้องการส่งของออกต้องแจ้งทางจัดส่งล่วงหน้า (ถ้าไม่มีของส่งสาขารถจะไม่เข้า)
  - การขอสินค้าระหว่างสาขาและขอของใหม่จาก PM สาขาผู้ขอของจะต้องมีหน้าที่ติดตามรายการขอของตัวเอง โดยสามารถกำหนดขอสาขาปลายทางหรือ PM ว่าจะให้ขอของมาเมื่อไหร่ ตามรอบรถของสาขานั้น ๆ กรณีไม่ด่วน) 

 23. ประชุมตอนเช้าก่อนเริ่มทำงาน เพื่อให้ทุกคนรับทราบสถานการณ์ ไปในทิศทางเดียวกัน ผู้จัดการสาขาหรือตัวแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการกระจายข่าวสารรายละเอียดการประชุม 
  - เพื่อให้ทุกคนในร้านสาขาเข้าใจและรับทราบข้อมูลที่มีการอัพเดต และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
   

 24. จัดเวรทำความสะอาดประจำวันบริเวณพื้นที่ขาย และพื้นที่โดยรอบ 
  เพื่อสุขอนามัยที่ดี ของพนักงานและสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าอยากเดินเข้ามาภายในร้าน

 25. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานที่ปฏิบัติงาน (ในกรณีที่ไม่ใช่ลูกค้า)

หมายเหตุ สีดำ : ข้อควรปฏิบัติ
                สีน้ำเงิน : เหตุผลในการปฏิบัติ
                สีแดง : บทลงโทษ 


    Panda Team
[ชิงสื่อสารกับลูกค้าก่อน ก่อนที่เขาจะมาตามงานเรา]

การทำงานร่วมกันในองกรณ์คงไม่มีใครอยากทำงานกับคนที่มีความคิดเด็กๆ ไม่รู้จักโต ทำงานไม่เก่ง เน้นดราม่า และการเมือง เกาะทีมเป็นจุดอ่อนของทีมต้องคอยให้คนอื่นมาช่วยแก้งานของตัวเองตลอดเวลา หรือถามไปแล้วไม่ได้คำตอบ ตอบไม่ตรงคำถาม ตอบมั่วๆ หรือถามแล้วเงียบ
ทุกคนคงอยากทำงานกับคนที่ทำงานอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเด็กจบใหม่ หรือทำงานมานานแล้ว ข้อตกลงร่วมกันด้านล่างจะช่วยสร้างความมืออาชีพในการทำงานได้ส่วนนึง และแต่ละคนเองก็ยังต้องพัฒนาตัวเองให้มีความเก่ง มีความเป็นมืออาชีพ ให้คนอื่นอยากทำงานด้วย เองอีกส่วนนึง

ข้อตกลง และวัฒนธรรมของทีม - ขยายความอธิบาย [เหตุผลอธิบาย]

 1. Objective Key Result (OKR) - การทำงานที่เน้นผลงานเป็นหลัก [เนื่องจากทีมเราจะใช้ผลลัพธ์+คุณภาพงาน เป็นตัวชี้วัดหลัก ถึงประสิทธิภาพการทำงาน เทียบกับเวลาที่ใช้ไป]
  • สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ ในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ (ละเอียด)

 2. Manageable - ไม่เพียงเน้นผลงาน ที่เป็นเป้าหมายหลักของการทำงานอย่างเดียว แต่ Team Panda จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของส่วนรวม และไม่ทำให้หัวหน้าทีม ลำบากใจในการบริหารจัดการงาน หรือ บุคคลอื่นๆ [เนื่องจากเราเป็นองค์กรกึ่งครอบครัว ทำงานร่วมกันระหว่างทีม สมาชิกในทีม จึงต้องเห็นแก่ส่วนรวม และปฏิบัติตามกฏของคนหมู่มาก]

 3. Multi functions job - พนักงานต้องสามารถทำงานได้หลากหลาย และช่วยเหลืองานในตำแหน่งอื่นรวมถึงงานของส่วนรวมที่เป็น Project พิเศษ [เนื่องจากเราจะมองเป้าหมายใหญ่เดียวกัน รวมถึงเป็นบริษัทกึ่งครอบครัว ที่บุคลากรไม่มาก พนักงานจึงต้องสามัคคี และช่วยเหลือกันในส่วนงานต่างๆ ซึ่งอาจไม่ใช่งานถนัดของตนเอง]

 4. Work Hard Play Hard และแบ่งเวลาให้เหมาะสม - รู้กาล+เทศะ (รู้ว่า อะไร ควรทำ ไม่ควรทำ เวลาไหน) เวลาทำงานจริงจังไม่ใช่การเครียดเวลางาน แต่เป็นการ focus และจริงจังกับเป้าหมาย [เพื่อเป็นการ Balance Work and Life]

 5. Unity - เป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กร [เราไม่สามารถทำงานได้ด้วยทีมใดทีมหนึ่ง สังคมในที่ทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ และควรให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่บริษัทจัดให้เพื่อ วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันที่ดีขึ้น]

 6. Channels of Communications - ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
  • Line    [เนื่องจากบางเรื่องเล็กน้อย เป็นคำถามสั้นๆ และต้องคุยไปมาต่อเนื่อง การโทรอาจจะไม่สะดวก]
  • Email  [สำหรับบางเรื่องที่เป็นทางการ หรือเพื่อการแบ่ง topic เป็นข้อๆแยกกัน]
  • Call     [เพื่อความรวดเร็ว และเข้าใจง่ายในการสื่อสาร]
  • Acknowledgment SLA 2hrs (working hours) - ตอบรับช่องทางต่างๆไม่เกิน 2 ชั่วโมง [เพื่อให้ผู้ที่สื่อสารด้วย หรือหัวหน้างานติดต่อได้ และทำงาน online ร่วมกันตลอดเวลา] 

 7. Acknowledgements - การตอบรับทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Email หรือ Line [เพื่อให้ผู้สนทนารับรู้ว่า อีกฝ่ายได้อ่านข้อความและรับทราบแล้ว และเพื่อไม่ให้มีข้ออ้างว่าไม่รู้ ไม่รับทราบ]

 8. Organized - การจัดการที่เป็นระเบียบ ระบบ [เพื่อให้คนที่มาทำงานต่อสามารถเข้าใจได้ง่าย และส่งต่องานได้ง่าย รวมถึงให้ตนเองไม่ลืม เวลากลับมาหาข้อมูลเก่าๆ Line และ Email เป็นเพียงช่องทางการสื่อสาร ที่เก็บหลักฐานแบบ Unstructured] พนักงานควรจัดเก็บเข้าสู่ Excel ที่เป็นระเบียบ
  • Files and Folders - เช่นการจัดเก็บ ไฟล์ Folder งานต่างๆ ใน Share Drive (Google Drive สำหรับไฟล์ขนาดเล็ก/ QNAP สำหรับไฟล์ขนาดใหญ่) [เพื่อป้องกันไฟล์หายจากเครื่อง NB หรือเพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลให้หัวหน้า และเพื่อนร่วมงานใช้ต่อได้]
  • Calendar (always use) - การใช้ปฏิทิน เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารตารางเวลา [เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน รวมถึงเพื่อให้ไม่ลืม และง่ายต่อสารสื่อการกับบุคคลอื่นในและนอกบริษัท]

 9. High Productivity/ Efficiently - Input (เช่นเวลา เงิน ทรัพยากรอื่นๆ) น้อยๆ ให้ได้ output มากๆ (หยุดหายใจ = productivity 0, ป่วย = productivity ติดลบ) อาจจะให้ Process ใหม่ๆ หรือ Technology เข้ามาช่วย รวมถึงการ ไม่ดองงาน ส่งงานให้เสร็จที่สุดที่เป็นไปได้ และมีคุณภาพดี [เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ต่อ 1 คนให้มากทีสุด และบรรยากาศการทำงานที่ไม่เอื่อยเฉื่อย]

 10. Standard and Process - มีมาตรฐาน และระบบในการทำงานที่เป็นสากล และมืออาชีพ [เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ทีมอื่นในองค์กร และแสดงให้คนนอกองค์กร เห็นถึงมาตรฐานของบริษัท]
  • Checklist/ Plan/ Steps - มีการวางแผนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำ Checklist หรือ การวางขั้นตอนต่างๆก่อนทำงาน [เพื่อเป็นการวางทิศทางในการทำงาน และ cross เช็คกับตัวเองว่ามีการทำครบแล้ว และกันลืม]
  • Polite and helpful (eg. thank you email) - เป็นพี่พึ่งให้คนอื่นทั้งนอกและในองกรณ์ได้ ด้วยความสุภาพ [เพื่อให้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแค่ตัวบุคคลเอง และสะท้อนภาพที่ดีนั้นสู่เพื่อนร่วมทีม และหัวหน้าทีม]
  • Confirmation on email - การมี reply email เพื่อรับรู้หรือ confirm เป็นตัวอย่างการทำงานที่มีมาตรฐาน ไม่เพียงแค่

 11. Cleanness
  • เก็บโต๊ะไม่มีของ และชั้นเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทุกวัน [เพื่อให้แม่บ้านทำความสะอาดได้ง่าย และทั่วถึง รวมถึงให้คนอื่นได้มาใช้ สำหรับ Mobile Office]
  • ไม่ทานอาหารมีกลิ่น ในออฟฟิต [เนื่องจากทุกคนไม่ได้นั่งในห้องส่วนตัว และใช้สถานที่ร่วมกับผู้อื่น กลิ่นจะไปรบกวนการทำงานของคนอื่นได้]

 12. Cc Email to supervisors - cc เมลหัวหน้าทุก email รวมถึงช่องทางสื่อสารอื่นเช่นทาง Line ต้องคุยในกลุ่มที่มีหัวหน้าอยู่ด้วย [เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด เป็นการรายงานไปในตัว และหัวหน้าจะได้รู้สถานะการทำงานของลูกทีม]

 13. Manner Maketh Man - มีมารยาท/ ให้เกียรติ/ ความเครารพ และความจริงใจ กับหัวหน้า เพื่อร่วมงาน ลูกน้อง คู่ค้า ลูกค้า [เนื่องจากพวกเราเป็นตัวแทนของทีม ของบริษัท การกระทำต่างๆจะสะท้อนถึงเพื่อนร่วมทีม หัวหน้างาน และภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กรได้ เมื่อเราให้เกียรติผู้อื่น เราก็ย่อมได้รับเกียรตินั้นกลับคืนมา เช่นเดียวกับ ความเครารพ และความจริงใจ]

 14. Be on time - ตรงต่อเวลา โดยเฉพาะการประชุม [เพราะจะทำให้ตารางเวลาของผู้อื่น คลาดเคลื่อน และหัวหน้าที่งานเยอะกว่า อาจมีการประชุมอื่นรออยู่]

 15. All info must be referenced (no assumption) - การตอบคำถาม หรือตอบงาน จะไม่ใช้วิธีการนั่งเทียนเขียน แต่ต้องศึกษาข้อมูลมา จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ [เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงและถูกต้องมากที่สุด]

 16. การรับงาน One time work assign - report regularly and deliver and deliver on time (**Do not forget) - หลังจากที่ได้รับมอบหมายงาน ต้องทำงานให้เสร็จ/จบ และส่งทันเวลา ถ้ามีความจำเป็นที่งานจะเสร็จไม่ทัน ขอให้แจ้งเพื่อเลื่อน และหาทางแก้ไขก่อน deadline และเมื่องานสำเร็จแล้วรายงานโดยไม่ต้องให้ถาม (การอัพเดทความคืบหน้าของงานที่ไม่เสร็จ ไม่ใช่การส่งงาน) [เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ และไม่ใช่หน้าที่ของตัวหน้างานที่ต้องคอยมาจี้ ตาม ทวง การคอยรายงานผลเรื่อยๆเพื่อให้ทราบความคืบหน้าของงาน และแก้ไขได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหา และป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับผู้รับผิดชอบเองถ้างานไม่เสร็จ]

 17. All meetings are laptops and mobile phones down - ปิดเครื่องมือสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ Laptop ถ้าไม่มีความจำเป็นในที่ประชุม [เพื่อให้สามารถ focus กับเนื้อหาที่จะพูดคุย รวมถึงเป็นการแสดงมารยาทที่ดี]

 18. Jobs will be assigned direct from Pich and Chan (except routine dedicated tasks eg. accounting and graphic) - รับคำสั่งงานตรงจาก พิชญ์ และชาญ ยกเว้นงานที่มีขึ้นตอนการทำผ่าน form หรือมีระบบรองรับ [เพื่อให้ไม่สับสนเรื่องสายบังคับบัญชา]

 19. เมื่อเกิดความผิด ไม่อ้างเพียงเพื่อเอาตัวรอด แต่อธิบายได้ด้วยเหตุผล และยอมรับในสิ่งที่ผิด - คนดีแก้ไข [เพื่อการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น และบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน แบบคุยตรงๆไม่นินทาซึ่งไม่ก่อประโยชน์]

 20. รายงานสถานการณ์คำคัญต่างๆ - พนักงานจำเป็นต้องรายงาน เหตุการณ์ สถานการณ์ ต่างๆให้หัวหน้าทราบ โดยเฉพาะที่มีผลต่อเรื่องงาน ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม [ทั้งนี้เพื่อให้หัวหน้าที่มีมุมมองที่ต่างกัน รับรู้ถึงสถานการณ์ ที่อาจจะเกิดปัญหา และแก้ไขได้ทัน รวมถึงแสดงความบริสุทธิ์ใจในการกระทำต่างๆ ถือเป็นการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วย]

 21. Attitude ++ มีทัศนคติที่ดี กับองค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน กล่าวคือ ไม่คิดหาเรื่อง ไม่คิดลบ ไม่คิดร้าย [เนื่องจากเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในองค์กร ตัวพนักงาน รวมถึงพนักงานท่านอื่นเองควรจะยินดี และมีความสุข กับเวลาส่วนใหญ่ของวัน การมีความคิดด้านลบ เป็นการทำลายบรรยากาศของทั้งตนเอง และผู้อื่น ถ้ามีข้อไม่เห็นด้วย หรือสงสัย ให้สอบถามได้โดยตรงกับหัวหน้า ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ] 

 22. Communication and Feedback - สื่อสาร 2 ทาง ทั้งไปและกลับ ไม่ใช่รับงานแล้วทำ หรือไม่ทำก็เงียบหาย แต่ต้องมี Feedback ตอบกลับเสมอ รวมถึง Regularly (Daily Weekly Monthly) Meeting/Report ต้องรายงานตามกรอบเวลาที่กำหนด  [เพื่อเป็นการสื่อสารที่จบ ผู้สั่งงานจะได้รู้ด้วยว่างานนั้นถึงไหนแล้ว และต่อยอดในงานทำงานชิ้นต่อไป และเป็นการ Connect การสื่อสารระหว่างหัวหน้าทีม ลูกทีม หรือ เพื่อนร่วมทีม] 

 23. Communication Cross teams - Update งานที่เกี่ยวข้องกับทีมอื่น แผนกอื่น ทุกเช้าวันจันทร์ในกลุ่มรวม (ก่อน 10.00 เพื่อให้ไม่ปนกับการคุยกันในกรุปของ retail หลังจากเริ่มงาน 10.00 และ ก่อน 12.00 สำหรับคนที่เริ่มงาน 10.00) [เนื่องจากการทำงานในองค์กร ต้องมีการทำงานร่วมกัน และ update ให้แผนกหรือคนอื่นที่รองานอยู่ทราบถึงความคืบหน้า] -100: เมื่อ update หลัง 10.00/ -100 ต่อประเด็น เมื่อลืม หรือไม่ update เลย

 24. ความรอบคอบในการทำงาน - ทีมจำเป็นต้องทำงานอย่างรอบคอบ และตั้งจ เพื่อรายงาน หรือแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน เช่นการทำ report ต่างๆ การส่ง Calendar นัด และอื่นๆ [เนื่องจากการทำงานในองค์กร คือการทำงานมากกว่า 1 คน ข้อมูลที่ออกไปจะต้องมีคนนำไปใช้ต่อ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เพราะฉนั้นความถูกต้องของข้อมูลึงเป็นสิ่งสำคัญมาก]

 25. การลงโทษปรับ ความผิด
  ขั้นเบา:             ปรับ 50 บาท
  ขั้นกลาง:          ปรับ 100 บาท
  ขั้นหนัก:           ปรับ 200 บาท
  เข้าประชุมสาย นาทีละ 5 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท (ไม่เข้าประชุมเลย โดนหัก 200 บาท และลงบันทึกพฤติกรรม)
Required Skills
- การสร้างงานด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอคำสั่ง
- การสื่อสาร จับใจความสำคัญของงานที่ทำ มารายงานหัวหน้า หรือสรุปงานที่ทำในแต่ละอาทิตย์ มา present ให้ครบถ้วน และกระชับ


Online Team 
 • ทุกช่องทางการขายจำเป็นต้องรายงาน Order ค้างส่ง พร้อมสาเหตุแต่ละชิ้น เข้ากรุ๊ป SP-SM+PR+CS [ วันจันทร์ - วันเสาร์ ]
            เพื่อให้ PM และทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็นปัญหาพร้อมสาเหตุ และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว
            กรณีไม่ทำ และไม่ได้แจ้งล่วงหน้าก่อน : ช่องทางละ วันละ 50 บาท 
 • ทุกกล่องที่ส่งถึงลูกค้าจำเป็นต้องมีองค์ประกอบครบตามกำหนด เช่น Thank you card 
            การขายของในครั้งเดียวแล้วจบ ไม่ได้มีกำไร เนื่องจากมี cost แอบแฝง เช่น ads การหาลูกค้าใหม่ เพื่อความยั่งยืนเราจำเป็นต้องทำทุกทางเพื่อให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำ  
            กรณีไม่ทำ และไม่ได้แจ้งล่วงหน้าก่อน : กล่องละ 2 บาท

 • ส่งของให้ลูกค้าตามกำหนดมาตรฐานความเร็ว คือสั่งก่อนเที่ยงส่งในวัน สั่งหลังเที่ยวส่งวันรุ่งขึ้น 
  ความเร็วในการส่ง มีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า การจดจำแบรน และการกลับมาซื้อซ้ำ รวมถึงคะแนนใน platform ที่ส่งผลต่อ อัตราการมองเห็นสินค้า 
  กรณีส่งไม่ทัน : Order ละ 50 บาท
 • รับสายลูกค้าภายใน 15 วิ หลังจากโทรศัพท์ดัง
  การสื่อสารหรือการตอบรับการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ลูกค้ามีโอกาสไปซื้อที่อื่นถ้าติดต่อฝ่ายขายไม่ได้ หรือเสียความรู้สึกเรื่องการบริการ ถ้าติดต่อแผนกหลังการขายไม่ได้
  กรณีไม่รับ : Miscall ละ 10 บาท/ ถ้าลูกค้ามาต่อว่าทางช่องทางอื่น ปรับ 100 บาท